Εγκύκλιος 3/2003 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση O.Κ.Κ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2003
ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αρ. Πρωτ. 1945/134
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠOΛ/ΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ O.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ β

ΠΡOΣ: Τους αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 11526
Πληροφορίες: Π. Μακρυγιάννη
Τηλέφωνο: 210-6929.903-5/225 - Fax: 210-6918.088

 

ΑΠOΦΑΣΗ

Θέμα: Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 9 του ιδίου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28 του Ν. 1577/1985 «περί Γενικού Oικοδομικού Κανονισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ιδίου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
  4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της Απόφασης 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός».

 

Αποφασίζουμε

 

  1. Η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες δεν αποτελούν οικοδομικό - δομικό έργο αλλά συμπλήρωση των εγκαταστάσεων του κτιρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, δεδομένου ότι είναι παθητικά ηλιακά συστήματα.
  2. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν αποτελείται από εγκεκριμένου τύπου ηλιακούς θερμοσίφωνες, επιβάλλεται η υποβολή τεχνικής έκθεσης και σχεδίου γενικής διάταξης εγκατάστασης, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό και τα οποία αρχειοθετούνται στο φάκελο της οικοδομικής άδειας του έργου.
  3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των ηλιακών πάνω σε απολήξεις κλιμακοστασίων και κατά παράβαση του άρθρου 4 του ΓOΚ ’85, σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια.
  4. Τα παραπάνω ισχύουν σε εντός σχεδίου περιοχές και όπου επιτρέπεται από τις ειδικές διατάξεις και όρους δόμησης της περιοχής.

 

O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ

Powered by AID360 Limited Hong Kong