Skip to main content

Θέσεις

image034

Το Solar Keymark αναπτύχθηκε από την ESTIF,/ Solar Heat Europe, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης ( CEN) σε στενή συνεργασία με τα κύρια Ευρωπαϊκά εργαστήρια δοκιμών και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission).
Είναι ένα προαιρετικό σήμα ποιότητας μέσω τρίτων για τα ηλιακά θερμικά προϊόντα, που δείχνει στο τελικό χρήστη ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα και πληροί μια σειρά από πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη ποιότητα, αξιοπιστία και απόδοση.

Το Solar Keymark χρησιμοπιείται στην Ευρώπη και αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο.
Τα πιστοποιημένα προϊόντα μπορούν να βρεθούν εδώ http://www.solarkeymark.nl/DBF/

Περιλαμβάνονται περισσότερα από 100 πιστοποιημένα Ελληνικά προϊόντα.

Επίκαιρα Αιτήματα

1. Προσαρμογή ύψους de minimis (αύξηση των 200.000 €)
Όπως έχει πολλαπλώς συζητηθεί και τεθεί και από άλλους χώρους, το υπάρχον όριο είναι πολύ χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί, τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Αυτό θα διευκολύνει όλους, γιατί στην κατηγορία αυτή (de minimis) υπάγονται πάρα πολλές από τις υπάρχουσες δράσεις που σχετίζονται τόσο με ανάπτυξη-καινοτομία-εκσυγχρονισμό-εξωστρέφεια MME όσο και με την ενίσχυση-διατήρηση εργατικού δυναμικού (μέτρα για COVID).

2. Διαμόρφωση βιομηχανικής στρατηγικής
Η συνεργασία επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή είναι μέρη της αλυσίδας αξίας, ιδιαίτερα όταν είναι ΜΜΕ, μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτό έχει αναγνωριστεί και αποτελεί στόχο και προϋπόθεση σε μια σειρά προγραμμάτων. Είναι όμως συνήθως συγκυριακή και δεν έχει μακροχρόνιες δεσμεύσεις.
Ο κλάδος μας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για μικρομεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς έχουμε κατανοήσει τους περιορισμούς αλλά και την ευελιξία λόγω μεγέθους προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργασία τόσο μεταξύ μας όσο και με άλλους φορείς είτε είναι ενώσεις επαγγελματικές είτε οργανισμοί έρευνας και καινοτομίας είτε άλλοι (Περιφερειακή διοίκηση, Τράπεζες, Διαχειριστές δικτύων ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες). Σε αυτή τη προσπάθεια η πολιτεία μπορεί και πρέπει να μας στηρίξει.

Προτεινόμενες δράσεις

 • Συνεργατικά σχήματα μόνιμης συνεργασίας
  Σε αυτά περιλαμβάνονται πολυμετοχικά σχήματα σε νέες δράσεις ή συμμετοχή στο κεφάλαιο των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
  Αυτό επιτρέπει σχεδιασμό πιο μακροχρόνιας στρατηγικής, αξιοποίηση των καλύτερων στοιχείων δυναμικού (ανθρώπινου και υλικού) των εταίρων και αύξηση της εμπιστοσύνης. Μεγέθυνση των δυνατοτήτων δημιουργώντας ισχυρότερα σχήματα. Επίσης ενδυναμώνει γενικά το πνεύμα συνεργασίας.
  Η αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου μπορεί να έχει ισχυρά φορολογικά κίνητρα και ευνοϊκές ρυθμίσεις.
 • Υποστήριξη συνεργασιών που φτάνουν στην αγορά (σχεδιασμός mega project, χρηματοδότηση, ασφάλιση).  Μέχρι σήμερα οι εφαρμογές θερμικών ηλιακών συστημάτων βασίζονται κυρίως στις ενέργειες της βιομηχανίας και βιοτεχνίας του κλάδου. Αυτές συνεργάζονται με δίκτυα πωλήσεων, όπως καταστήματα θέρμανσης ή κατασκευών και με υδραυλικούς/εγκαταστάτες. Φυσικό είναι να απευθύνονται σε μεμονωμένα έργα μικρής κλίμακας. Για την αξιοποίηση της δυνητικής αγοράς των εφαρμογών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε τομείς όπως βιομηχανίες, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, αλλά ακόμη και για ζεστό νερό ή θέρμανση κατοικιών σε μεγάλους αριθμούς, απαιτείται στρατηγική, σχεδιασμός, συνεργασίες και χρηματοδότηση.
  Μεμονωμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ΜΜΕ, δε μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολύ μεγάλα έργα (Mega Projects). Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η πρόταση που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Recovery Fund, για την εγκατάσταση 10.000 ηλιακών θερμοσιφώνων σε νησιά του μη διασυνδεδεμένου δικτύου σαν δράση για τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη πλευρά της ζήτησης (Demand Side Management) που επισυνάπτεται.
  Στην ανάπτυξη και εκτέλεση Mega Projects μπορούν να συμμετέχουν εκτός της βιομηχανίας και των μελετητών/εγκαταστατών και Τράπεζες, βιομηχανίες που χρησιμοποιούν θερμότητα μέσων και χαμηλών θερμοκρασιών, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και ο διαχειριστής δικτύων.
 • Κύμα Ανακαίνισης (Renovation Wave) συνεργασίες στο τομέα κτιρίων
  Η στρατηγική της Ε.Ε. για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων βασίζεται στο κύμα ανακαινίσεων, διπλασιασμού του ποσοστού ανακαινίσεων για την μείωση των εκπομπών, την τόνωση της ανάκαμψης και την μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η εφαρμογή της στην Ελλάδα γίνεται μέσα από την αναβάθμιση του επιτυχημένου προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ. Για την επίτευξη των Εθνικών στόχων αλλά και την αξιοποίηση του Renovation Wave σε άλλες χώρες λείπει ο συντονισμός αυτών που εμπλέκονται. Για παράδειγμα:

 1. Η διαμόρφωση προτάσεων για έτοιμα πακέτα επεμβάσεων σε κτίρια μέσα σε μικρό χρόνο ολοκλήρωσης και κατάλληλη χρηματοδότηση της επένδυσης. 
 2. Η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων αξιοποιώντας και πετυχημένα Ευρωπαϊκά παραδείγματα.
 3. Η διοίκηση μπορεί να διευκολύνει το διάλογο και το συντονισμό των αντίστοιχων φορέων και να διερευνηθούν οι τρόποι υποστήριξης.

3. Βιομηχανική πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Οι βιομηχανίες ανεξαρτήτως μεγέθους πρέπει να έχουν καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και σχεδιασμό για τη μείωση του. Εφόσον οι εκπομπές είναι πάνω από κάποιο όριο (πχ μέσος όρος του κλάδου) να υπάρχει υποχρέωση ενός ελάχιστου ποσοστού επενδύσεων σε μείωση των εκπομπών GHG ως μέρους των συνολικών επενδύσεων τους ή ενός ποσοστού του ετήσιου ενεργειακού κόστους. Επιδότηση για προγράμματα θερμικών (μη ηλεκτρικών) ΑΠΕ για την εξισορρόπηση των άμεσων και έμμεσων ενισχύσεων προς τις αντίστοιχες ηλεκτρικές. Προτεραιότητα στη στέγη για θερμικά ηλιακά για τη κάλυψη των θερμικών φορτίων.

4. Έλεγχος αγοράς, προώθηση της ποιότητας
Καθώς η αγορά των ηλιακών θερμοσιφώνων είναι ώριμη, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος πιέζοντας τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους. Ο έλεγχος της αγοράς μπορεί να περιορίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να προστατεύσει τον καταναλωτή. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων είναι πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για την Ενεργειακή αποδοτικότητα και την Ενεργειακή Επισήμανση απαιτούν φορέα ελέγχου. Τα επόμενα χρόνια προβλέπονται μεγάλες επενδύσεις για:

 • την ενέργεια από τα νοικοκυριά με ενισχύσεις από το δημόσιο,
 • για ανακαίνιση εξοπλισμού θέρμανσης, ζεστό νερό χρήσης και ψύξης καθώς και 
 • για νέες εγκαταστάσεις

και επομένως η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική.
Θεωρούμε ότι καταλληλότερος για το ρόλο του φορέα ελέγχου είναι το ΚΑΠΕ. Η ΕΒΗΕ είχε καταθέσει σχετική πρόταση που παραμένει επίκαιρη. Είναι διατεθειμένη να μετάσχει και σε συνεργατικό σχήμα τύπου ΣΔΙΤ καθώς ο στόχος είναι το όφελος του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

5. Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας και εφαρμογών
Η Ελληνική βιομηχανία θερμικών ηλιακών δεν υποστηρίζεται άμεσα από τα προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν περιλαμβάνονται στους τομείς προτεραιότητας. Αυτό στερεί αναγκαίους πόρους.
Παρόλα αυτά καταθέσαμε μια σειρά προτάσεις στα πλαίσια στου σχεδίου εφαρμογής του SET-plan. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 • Ανάπτυξη θερμικού ηλιακού συστήματος ΘΗΣ για παραγωγή θερμότητας στις βιομηχανικές διεργασίες
 • Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ
 • Ψηφιοποίηση θερμικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού
 • Συμμετοχή ηλιακών θερμοσιφώνων στα έξυπνα δίκτυα
 • Νέα Υλικά, μέθοδοι παραγωγής, τμήματα θερμικών ηλιακών συστημάτων για τη μείωση του κόστους και την ενσωμάτωση σε ολοκληρωμένα συστήματα.

6. Ψηφιοποίηση
Τα ηλιακά συστήματα μπορούν μέσα από τη ψηφιοποίηση τους να μεγαλώσουν τα θετικά αποτελέσματα για το χρήστη αλλά και να συμμετάσχουν στα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου. Σαν μέρος υβριδικών συστημάτων για τη παραγωγή θερμότητας να ενταχθούν σε έξυπνα σπίτια. Οι βιομηχανίες του κλάδου μπορούν να αξιοποιήσουν τη ψηφιοποίηση της παραγωγής ή ακόμη και της διάθεσης σε μια πορεία προς την Industry 4.0.

7. Συνεργασία Βιομηχανίας και Διοίκησης σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο
Σημαντικό μέρος της νομοθεσίας και της στρατηγικής για την ενέργεια και το κλίμα αποφασίζεται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Η διαβούλευση με τα κράτη μέλη και ειδικούς δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην επωφελή διαμόρφωση αυτών. Τα θέματα που μας απασχολούν και οι θέσεις μας θα μπορέσουν να ακουστούν εφόσον υπάρχει η συνεργασία βιομηχανίας και διοίκησης.

Θέματα που αφορούν τις ΑΠΕ και το Κλίμα, την Έρευνα και Καινοτομία, Πρότυπα και πιστοποιήσεις, Οδηγίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ, περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να παρακολουθούνται στενά.
Για αυτό το σκοπό θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε με τους Έλληνες εκπροσώπους μας και να φροντίσουμε για τη ενεργή συμμετοχή μας στα Ευρωπαϊκά δρώμενα.